ul. Wieniawska 6/47
20-071 Lublin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 794 024 274

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ POSTAWSKI

§ 1 Określenie podmiotu prowadzącego usługi pomocy prawnej świadczone drogą elektroniczną

Radca prawny Andrzej Postawski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Postawski, ul. Wieniawska 6/47, 20-071 Lublin, NIP 712-314-62-36, REGON 061657333, nr uprawnień radcy prawnego Lb-1796, tytuł zawodowy radcy prawnego przyznany w Polsce i zarejestrowany w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

§ 2 Objaśnienie określeń regulaminowych

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Regulamin - niniejszy akt określający:

 • rodzaje i zakres usług pomocy prawnej świadczonych drogą elektroniczną
 • warunki świadczenia usług pomocy prawnej drogą elektroniczną
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług pomocy prawnej drogą elektroniczną
 • tryb postępowania reklamacyjnego

Usługodawca – Andrzej Postawski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Postawski, zapewniający Usługobiorcom dostęp do informacji i usług pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych/adwokatów/aplikantów
Usługobiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi pomocy prawnej świadczonej drogą elektroniczną
Serwis - Internetowy Serwis Usług Prawnych dostępny pod adresem www.apostawski.pl
Usługi - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone Usługobiorcy drogą elektroniczną pod adresem www.apostawski.pl
Doradca - Radca prawny/Aplikant, udzielający Porad w imieniu Usługodawcy
Porady - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone przez Usługodawcę na zlecenie Usługobiorcy w tym:

 • Internetowe porady prawne - stanowiące odpowiedzi na zadane pytania,
 • Opinie prawne - stanowiące kompleksowe analizy prawne przedstawionego stanu faktycznego,
 • Pisma procesowe - projekty dokumentów spełniających prawne wymogi formalne,
 • Umowy - projekty umów sporządzone w oparciu o przedstawioną treść umowy lub stan faktyczny

§ 3 Usługi

 1. Usługi obejmują wszelkie usługi pomocy prawnej w szczególności: sporządzanie dokumentów zawierających treść porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych, wezwań, wniosków, podań i innych podobnych dokumentów, sporządzanie projektów umów i jednostronnych oświadczeń woli
 2. Usługodawca wykonuje usługi zgodnie z kodeksem etyki radcy prawnego, którego treść jest dostępna na stronie www.oirp.lublin.pl

§ 4 Warunki korzystania z Usług pomocy prawnej

 1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Porad jest akceptacja Regulaminu oraz zapłata wynagrodzenia Usługodawcy
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym

§ 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Usługobiorcę do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu

§ 6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Treści zawarte w Serwisie lub stanowiące udzieloną Poradę nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych wraz z zamówieniem danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego logo i firmy na liście Klientów Usługodawcy w materiałach reklamacyjnych oraz na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 8 Umowa o udzielenie Porady

 1. Na podstawie wysłanego przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawca zobowiązuje się wykonać drogą elektroniczną Usługę pomocy prawnej, w oparciu o ustawodawstwo polskie.
 2. Zawarcie umowy o udzielenie Porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy

§ 9 Wycena

 1. W celu udzielenia Porady Usługobiorca wpisuje w polu „Opisz swoją sprawę”, znajdującym się na stronie internetowej www.apostawski.pl, swój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu oraz przedstawia zagadnienie prawne, które jest przedmiotem wyceny przez Usługodawcę.
 2. Wycena jest bezpłatna i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, po zapłacie którego Usługodawca zobowiązuje się udzielić Porady.
 3. Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy Doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania Porady.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny i udzielenia Porady.
 5. Wycenę i dane potrzebne do uiszczenia opłaty Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. Wycena traci ważność po upływie 7 dni.

§ 10 Zapłata za Usługi

 1. Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z zapłatą za Poradę.
 3. Rozpoczęcie wykonywania Usługi może nastąpić po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 11 Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 12 Faktura VAT

 1. Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, powinien poinformować o tym Usługodawcę, wskazując nazwę, adres i NIP.
 2. Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę
 4. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.

§ 13 Udzielenie Porady

 1. Usługodawca udziela Porady Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie bankowym Usługodawcy. Jeżeli w/w termin udzielenia Porady kończy się w dniu wolnym od pracy lub w sobotę przewidywane udzielenie Porady może nastąpić do godz. 20 w kolejnym dniu roboczym
 2. Udzielenie Porady polega na umieszczeniu tekstu odpowiedzi na pytanie lub przekazanie tej odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Do treści Porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów, o ile mają one związek z treścią odpowiedzi.
 4. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w uzasadnionych wypadkach.
 5. O przedłużeniu terminu udzielenia Porady Usługobiorca zostanie poinformowany, za pośrednictwem swego adresu e-mail, w terminie wskazanym w ust. 1 wraz ze wskazaniem terminu udzielenia Porady oraz podaniem przyczyny niezachowania terminu.
 6. W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne będzie zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych, postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. Usługodawca ma prawo wezwać drogą elektroniczną Usługobiorcę do dostarczenia koniecznych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan dokumentu).
 7. W przypadku, gdy zakres usługi prawnej albo stopień skomplikowania problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, poczynionych w szczególności na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę przed przesłaniem w/w dokumentów, Usługodawca zaproponuje podwyższenie ceny i ewentualne wydłużenie terminu wykonania usługi.
 8. W przypadku, gdy Usługobiorca na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania usługi zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Usługobiorcy.
 9. Zakres udzielanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w zapytaniu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Porady udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Usługobiorcę bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu prawnego.
 11. Usługodawca gwarantuje udzielenie Porady zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym; z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni przepisów prawnych, Usługodawca zaprezentuje własny pogląd w sprawie, w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie.

§ 14 Pytania dodatkowe

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 7 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego.
 2. Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę i przedstawia wycenę odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany udzieleniem mu odpowiedzi na pytanie dodatkowe niezwiązane z pytaniem pierwotnym; udzielenie odpowiedzi następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy kwoty wskazanej w wycenie pytania dodatkowego niezwiązanego z pytaniem pierwotnym.

§ 15 Odmowa udzielenia Porady

 1. Usługodawca może odmówić udzielenia Porady, jeżeli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady z kodeksu etyki zawodowej radcy prawnego, których treść znajduje się na stronie www.oirp.lublin.pl.
 2. Usługodawca może odmówić udzielania Porady, jeżeli żaden z Doradców nie podejmie się udzielenia odpowiedzi na Pytanie.
 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca poinformuje Klienta o niemożliwości udzielenia porady oraz zwróci niezwłocznie Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie.

§ 16 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy, numer zlecenia, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do Usługodawcy.
 6. Jeżeli składający reklamację nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 7 dni, to przyjmuje się, że odpowiedź reklamacyjna została zaakceptowana przez Usługobiorcę.
 7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 17 Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane Usługobiorców

§ 18 Obowiązujące prawo

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:

 • Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
 • Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 19 Właściwość sądu

 • Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 • Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartych umów przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 20 Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 3. Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Usługobiorca przesłał Usługodawcy Pytanie. Jednakże w przypadku, gdy od dnia Pytania przez Usługobiorcę do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Postawskiego z siedzibą pod adresem ul. Wieniawska 6/47, 20-071 Lublin.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dla osób fizycznych:

Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi indywidualnie, zatem wynagrodzenie także jest sprawą indywidualną. Honorarium uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasu jaki należy na nią przeznaczyć, ilości dokumentów do przeanalizowania.

 

Dla przedsiębiorców:

Kancelaria świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorców. Istnieje kilka wariantów obsługi:

 1. Stała obsługa prawna, która polega na tym, iż w drodze negocjacji, mając na uwadze m. in. wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, stopień skomplikowania sytuacji prawnej, wybranej formy współpracy (możliwość in-house, czyli obsługi w siedzibie przedsiębiorcy) zawierana jest umowa, w której ustalona jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Dla Klienta ta forma jest najkorzystniejsza ze względu na z góry wiadome koszty obsługi prawnej, w której skład wchodzi także pełna obsługa wszystkich procesów sądowych, za które Klient płaci tylko koszty zastępstwa prawnego, które zasądzane są przez Sąd od przeciwnika procesowego.

 2. Obsługa prawna z limitem godzin polega na bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzinowym pracy kancelarii w miesiącu. Limit ten oznaczony jest w umowie, a w razie jego przekroczenia do kwoty wynagrodzenia określonego w umowie doliczana jest wartość za czas pracy ustalana na podstawie zasad ogólnych dla rozliczeń według stawki godzinowej.

 3. Stawka godzinowa polega na tym, że wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od nakładu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia. System ten stosowany jest przy sprawach nietypowych, w których trudno jest z góry określić zakres prac.

 4. Stawka stała stosowana jest przy pojedynczych zleceniach, takich jak rejestracja spółki w KRS, zmiana PKD, sporządzanie typowej umowy i in.

 5. Stawka „za wynik”, tzw. success fee, polega na ustaleniu dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy.

 

Czym różni się kancelaria radcy prawnego od biura doradztwa prawnego?

Kancelarię radcy prawnego może założyć tylko osoba, która uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego, a więc ukończyła studia prawnicze, a następnie aplikację oraz zdała egzamin państwowy. Wobec tego dysponuje ona wymaganą wiedzą i umiejętnościami nabytymi przez wiele lat kształcenia i praktyki. Dzięki temu jest w stanie profesjonalnie podejść do powierzonych jej spraw. Obowiązuje ją ustawa o radcach prawnych, musi przestrzegać kodeksu etyki zawodowej, a także tajemnicy zawodowej. Jest członkiem samorządu radców prawnych, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Może reprezentować swoich klientów przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej we wszystkich sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Biuro doradztwa prawnego może założyć każdy i nie jest do tego wymagane żadne wykształcenie, tym bardziej prawnicze. Osoby, które tam pracują nie są zrzeszone w żadnych samorządach prawniczych, nie obowiązuje ich jakikolwiek kodeks etyki, tajemnica zawodowa. Nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie są to profesjonaliści, o których stanowi ustawa o radcach prawnych.

Dlaczego więc mając na uwadze powyższe takie biura istnieją? Jest wolny rynek i każdy sam podejmuje decyzję, czy chce powierzyć często ważne dla siebie sprawy profesjonalistom, co czyni takie rozwiązanie droższym, czy woli wziąć pod uwagę tylko aspekt cenowy.

 

W Internecie można znaleźć wiele porad prawnych, wzorów umów. Dlaczego lepiej jest, aby profesjonalista, jakim jest radca prawny udzielił porady, sporządził umowę?

Internet to źródło wielu informacji - zarówno tych dobrych jak i złych. Dotyczy to także porad z zakresu prawa. Niewątpliwie problemy prawne nie są czymś błahym, a więc najlepiej powierzać je osobom, które na co dzień je rozwiązują, dysponują odpowiednią ku temu wiedzą i doświadczeniem. Zwykle w Internecie możemy znaleźć odpowiedzi w sprawach jedynie podobnych do naszych. Każda sprawa dotyczy konkretnego podmiotu, w określonym stanie faktycznym i prawnym. Porada udzielona bezpośrednio klientowi jest dostosowana do jego sytuacji, a nie stanu hipotetycznego. Tak samo jest ze wzorami umów – każda powinna być dostosowana do potrzeb Klienta, odpowiedniego stanu faktycznego, prawnego. Dzięki sporządzeniu umowy przez radcę prawnego jest pewność, że została ona przygotowana w sposób rzetelny i zgodny z prawem, a także zabezpiecza w sposób należyty interes klienta.

 

Jakie sprawy wchodzą w zakres prawa cywilnego?

Prawo cywilne jest jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. W jej skład wchodzą różne działy prawa, m. in. prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe i prawo rodzinne. Każdy z tych działów zawiera uregulowania dotyczące kwestii, którymi się zajmuje i tak:

 • prawo rzeczowe dotyczy rzeczy, reguluje powstanie, treść, zmianę, ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (np. użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności);
 • prawo zobowiązań reguluje formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej (np. umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenie, umowa sprzedaży, najem, dzierżawę, użyczenie);
 • prawo spadkowe normuje skutki prawne śmierci człowieka jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych, czyli dotyczy kwestii majątkowych po śmierci ich właściciela;
 • prawo rodzinne zajmuje się stosunkami prawnymi, jakie rodzi za sobą istnienie i funkcjonowanie rodziny, jej stosunków wewnętrznych i zewnętrznych, sprawami majątkowymi i niemajątkowymi (np. zawarciem małżeństwa, możliwością jego unieważnienia, ustrojami majątkowymi małżonków, rozwodem, separacją, sprawami dotyczącymi macierzyństwa i ojcostwa, władzą rodzicielską, alimentami, opieką i kuratelą);

 

Co należy rozumieć przez to, że nieznajomość prawa szkodzi?

W prawie mamy do czynienia z różnymi tzw. domniemaniami. Jednym z nich jest domniemanie, iż każdy prawidłowo ogłoszony akt normatywny, taki jak np. ustawa, jest znany każdemu obywatelowi i na jego podstawie można względem innych wywodzić skutki prawne. Ponieważ akty normatywne są ogłaszane w ogólnodostępnym, bezpłatnym Dzienniku Urzędowym, Monitorze Polskim bądź innych tzw. publikatorach, każdy ma możliwość ich przeczytania. W związku z tym nie można powoływać się na to, że nie wiedzieliśmy o jego istnieniu i dlatego go nie przestrzegaliśmy.

 

Dla przedsiębiorców m. in.:

 • bieżąca obsługa działalności podmiotów gospodarczych;
 • tworzenie, likwidacja i przekształcanie spółek;
 • windykacja należności;
 • procesy gospodarcze;
 • sporządzanie, opiniowanie, doradztwo w zakresie umów oraz zabezpieczenie ich wykonania;
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne;

 

Dla osób fizycznych sprawy dotyczące m. in.:

 • prawa cywilnego (w tym sporządzanie umów, dochodzenie odszkodowań, rozwiązywanie kwestii prawnych dotyczących nieruchomości);
 • prawa pracy (wynikające z umów o pracę, ze stosunku pracownik-pracodawca);
 • prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego;
 • inne porady prawne;

 

Kancelaria umożliwia reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi (sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne), sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym), Sądem Najwyższym jak i organami władzy publicznej.